Публічна оферта про надання доступу до сервісу програмної реєстрації розрахункових операцій «Check by mono»

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є пропозицією Оператора укласти публічний Договір (публічна оферта) про надання доступу до сервісу програмної реєстрації розрахункових операцій «Check by mono» (далі – Договір).

Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (Користувачів).

У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті http://my-check.monobank.ua/ є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також прийняття положення Політики конфіденційності.

1. Терміни і визначення

1.1. Сервіс – (Сервіс програмної реєстрації розрахункових операцій «Check by mono») – програмна продукція у вигляді сервісу, яка призначена для автоматизації процесів програмної реєстрації розрахункових операцій і складається з наступних модулів/компонентів:

 • Онлайн-сервіс http://my-check.monobank.ua/  (Портал), призначений для реєстрації програмних реєстраторів розрахункових операцій (Онлайн каса), внесення даних сертифікатів електронних підписів (Касир), реєстрації об’єктів оподаткування (Торгових точок), перегляду чеків та звітів, ведення довідника товарів, створення фіскальних чеків через веб-інтерфейс та ін.;

1.2. Користувач – фізична особа-підприємець, яка зареєструвалась у Сервісі на Порталі та має чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

1.3. Тариф оператора/Тариф – ціна доступу до Сервісу та правила розрахунку вартості, які формуються виходячи з кількості Онлайн кас, що використовуються Користувачем. Актуальний тариф наведений у Додатку 1 до цього Договору.

1.4. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.5. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.6. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на Порталі означає безумовне надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.7. Акаунт – сукупність інформації про Користувача, що ним надана під час реєстрації на Сервісі та користуванні ним.

2. Загальні положення. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є зобов’язання Оператора з надання Користувачу доступу до Сервісу «Check by mono» з правом на використання програмної продукції для програмної реєстрації розрахункових операцій у відповідності до функціональних можливостей Сервісу, які можуть бути використані Користувачем за умови попередньої оплати у порядку, визначеному цим Договором.
2.2. Для забезпечення виконання умов цього Договору, Користувач може скористатися можливістю запуску Чекбокс підпису на захищеному хмарному сервісі.

3. Вартість та порядок оплати доступу до Сервісу

3.1. Розрахунок вартості доступу до Сервісу наведено у Тарифах Оператора (Додаток 1 до цього Договору).

3.2. Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у розділі 11 “Реквізити” або у рахунку, наданому Користувачу, або через сервіс інтернет-еквайрингу, розміщений у відповідному розділі Порталу. У випадку, якщо Користувач обирає використання сервісу інтернет – еквайрингу, оплата за послуги може здійснюватися без безпосередньої участі Користувача, але з його попередньої згоди за допомогою автоматичного списання коштів з банківського рахунку або рахунку в електронній платіжній системі Користувача тощо, згідно з правилами і умовами банку та / або платіжної системи, за умови наявності коштів на такому рахунку. Даний пункт є згодою Користувача на договірне списання його обслуговуючим банком грошових коштів з його рахунку при виборі опції «Оплатити». При здійсненні оплати відбувається додаткове інформування Користувача про умови Публічного договору-оферти, а також про активацію послуги, автосписання грошових коштів з введеної банківської картки, що підтверджується Користувачем при натисканні кнопки “Оплатити”.

3.3. Оператором можуть встановлюватись окремі виключення щодо оплатності доступу до Сервісу, зокрема, використання Сервісу у безоплатному тестовому періоді за умови підключення після 16 числа поточного місяця та/або інші акційні умови надання доступу до Сервісу. Інформація про такі виключення розміщуватиметься на Порталі.

3.4. Оператор має виключне право на власний розсуд змінювати обсяг, перелік та тарифікацію, за умови попередження Користувача про такі зміни за 1 (один) місяць до дати застосування нового Тарифу із зазначенням дати набрання Тарифом чинності. Оператор вважається таким, що належно повідомив Користувача, у разі його повідомлення за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів зв’язку або шляхом розміщення оголошення на Порталі.

3.5. Акт прийому-передачі виконаних робіт із забезпечення доступу до Сервісу (далі – Акт) складається Оператором у вигляді електронного документу в останній календарний день місяця, в якому були надані Послуги.

3.6. Обмін Актами за цим Договором Сторони здійснюють у електронній формі шляхом направлення документу з кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом на email Користувача, що був використаний при реєстрації у Сервісі, та email Оператора, зазначений у розділі 11 Реквізити.

3.7. У разі, якщо Користувач протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання не підписав Акт та не надав Оператору обґрунтовану відмову, вважається, що Оператор надав Користувачу послуги якісно, своєчасно та в повному обсязі, а проект Акту прийнятий Користувачем без зауважень на підставі принципу мовчазної згоди.

3.8. У разі, якщо Користувач відмовляється від використання послуги еквайрингу, на нього розповсюджуються умови, зазначені в Публічній оферті про надання доступу до сервісу програмної реєстрації розрахункових операцій «Checkbox» за наступний посиланням https://checkbox.ua/terms/

4. Умови та порядок надання доступу до Сервісу

4.1. Після заповнення Користувачем всіх розділів реєстраційної форми, Користувач набуває статусу зареєстрованого користувача. За зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми, усі ризики настання негативних наслідків несе Користувач.

4.2. В момент набуття статусу зареєстрованого користувача, останній вважається таким, що ознайомлений зі змістом та прийняв умови Публічного договору (акцепту оферти),Тарифами оператора, інструкціями з використання Сервісу, політикою конфіденційності тощо, які визначають та деталізують умови та порядок використання Сервісу, розміщеними на Порталі.

4.3. Після завершення процесу реєстрації Користувач отримує логін/пароль та інші параметри для доступу до Сервісу, що надає доступ до інформації, яка належить Користувачу. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за всі дії та операції, що будуть здійснені в Сервісі під логіном і паролем Користувача

4.4. В роботі Сервісу передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування. Перерви в роботі можуть здійснюватися в період з 22:00 до 08:00 години. Інформація про призупинення роботи розміщується (оприлюднюється) на Порталі не менше, ніж за одну добу до початку призупинення.

5. Права та Обов’язки Сторін. Відповідальність Сторін.

5.1. Оператор зобов’язаний:

 • забезпечити Користувачу цілодобово можливість використовувати оплачений та наданий (нарахований) доступ до Сервісу, окрім обмежень у виняткові сервісні періоди, визначені цим Договором та/або шляхом додаткового попереднього розміщеного повідомлення на Порталі;
 • зберігати конфіденційність персональних даних Замовника, отриманих при реєстрації Користувача та/або використання Сервісу;

5.2. Оператор має право:

 • не розпочинати (припинити) надання доступу до Сервісу у випадку відсутності коштів (оплати) Користувача (за умови відсутності інших підстав для доступу до Сервісу);
 • призупинити надання доступу до Сервісу за цим Договором та/або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку у випадках порушення Користувачем зобов’язань, прийнятих у відповідності з Договором. При цьому здійснена оплата за доступ до Сервісу не повертається Користувачу;
 • розірвати Договір в односторонньому порядку і видалити дані Користувача без повідомлення, якщо Користувач протягом 6 (шести) календарних місяців поспіль не скористався Сервісом. При цьому здійснена оплата за доступ до Сервісу не повертається Користувачу;
 • проводити зміну параметрів доступу до онлайн-сервісу та його функціонування відповідно до власної програми розвитку;
 • розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування Сервісу, захисту Оператора та/або Користувача (ів);
 • для можливості відображення чеків у особистому кабінеті Користувача передавати необхідну інформацію по чекам до Банку надавачу послуг Еквайрингу  

5.3. Користувач зобов’язаний:

 • самостійно забезпечувати постійний або сеансовий зв’язок власного технічного обладнання з мережею Інтернет;
 • надавати Оператору повну та достовірну інформацію, необхідну для забезпечення функціональних можливостей Сервісу. Відповідальним за зміст документів, чеків та звітів, обробка яких забезпечується за допомогою Сервісу, є Користувач;
 • встановлювати всі оновлення програмного забезпечення Сервісу не пізніше ніж через 3 (три) робочі дні з дати отримання інформації про вихід таких оновлень (надсилається за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів зв’язку або шляхом розміщення оголошення на Порталі)
 • не здійснювати копіювання, змінення програмного забезпечення, що входить до складу Сервісу;
 • не проникати в програмне забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм, не створювати програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу;
 • не здійснювати продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо програмного забезпечення та сервісів, наданих Користувачу, а також не здійснювати їхню модифікацію, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них;

5.4. Користувач має право:

 • отримувати цілодобову можливість використовувати оплачений та наданий (нарахований) доступ до Сервісу;
 • отримувати консультації з приводу роботи Сервісу та його модулів/компонентів, подавати скарги чи пропозиції шляхом звернення до служби технічної підтримки функціоналу Сервісу або шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Оператора, що вказана на Порталі;
 • за невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України, з особливостями, визначеними цим Договором.

5.5. Оператор несе відповідальність за:

 • роботу онлайн-сервісу відповідно до встановлених технічних та якісних параметрів;
 • втрату або пошкодження електронного документа, звіту, чека протягом строку, обумовленого Договором чи регламентуючими роботу Сервісу документами;
 • порушення процесу візуалізації чи конвертації електронного документа, звіту, чека, внаслідок чого інформаційний зміст був відсутній, викривлений або відображений не в повному обсязі, що призвело до хибного сприйняття такого документу Користувачем.
 • захищеність та безпеку хмарного сервісу, який використовується для запуску Чекбокс підпису.

5.6. Оператор не несе відповідальності за:

 • зміст електронних документів, звітів, чеків Користувачів Сервісу тощо;
 • неправомірні дії, вчинені в Сервісі Користувачем;
 • неналежне складання електронного документу, звіту, чеку, який передається з використанням Сервісу;
 • тимчасове зупинення роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (його окремих сервісів), який обслуговує кваліфіковані сертифікати Користувача та/або Оператора.
 • помилки або перерви в роботі державних інформаційних ресурсів (порталів), що безпосередньо пов’язані з роботою Сервісу;
 • помилки або перерви в роботі Інтернет-провайдера Користувача;
 • помилки або перерви в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобів та пристроїв Користувача;
 • інші перешкоди доступу до мережі Інтернет, які не залежать від волі Сторін та їх Інтернет провайдерів;

5.7. Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань, а також у випадку відсутності будь-яких зауважень до Звітів протягом строку, визначеного цим договором.

5.8. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили або випадку.

5.9. Обставинами непереборної сили є непереборні за даних умов та незалежні від волі Сторін обставини, такі як стихійні лиха (пожежа, буря, повінь, землетрус тощо), епідемії, дії суспільного ворога, хакерські атаки, інші непередбачувані обставини, оголошена та неоголошена війна, військові дії, терористичний акт, блокада, революція, масові заворушення, незаконні дії третіх осіб тощо, за умови, що зазначені обставини вплинули на невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це другу Сторону, при цьому виконання зобов’язань за Договором та строк його дії призупиняються до припинення цих обставин. Якщо обставини непереборної сили тривають більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів поспіль, Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням протилежної Сторони не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним компетентним органом (Торгово-Промисловою Палатою України).

6. Захист інформації. Персональні дані

6.1. Сторони погоджуються на обробку, використання та передачу персональних даних своїх представників за цим Договором, в обсязі, необхідному для належного виконання умов цього Договору.

6.2. Оператор зобов’язується унеможливити доступ до хмарного сервісу сторонніх осіб.

6.3. При реєстрації на Сервісі на Порталі Користувач вважається таким, що безумовно прийняв положення Політики конфіденційності щодо всіх персональних даних, а також тих, які будуть надані чи передані будь-яким іншим способом під час користування Сервісом. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цього Договору.

7. Інші умови

7.1. Договір набуває юридичної сили: для Оператора – з моменту його оприлюднення на Порталі, для Користувача – з моменту прийняття його Користувачем, та має необмежений термін дії.

7.2. Цей Договір може бути розірваний:

 • за ініціативою Оператора – у випадках, передбачених цим Договором, а також у випадку припинення Оператором надання доступу до Сервісу програмної реєстрації операцій «Check by mono» (відкликання публічної пропозиції);
 • за ініціативою Користувача – в будь-який момент шляхом направлення Оператору письмового повідомлення в паперовій формі або електронного повідомлення засобами Сервісу.

7.3. У разі видалення аккаунту Користувача на його електронну пошту буде надіслано Архів чеків та Z-звітів за весь період роботи, починаючи від моменту його реєстрації в Сервісі.

7.4. Припинення Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, що виникли до дати його припинення.

7.5. Оператор має право вносити зміни в цей Договір (публічну оферту). Усі внесені зміни будуть доступні у вигляді нової редакції, розміщеної на Порталі.

7.6. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Сервіс в цілому, Користувач підтверджує згоду з новими умовами в редакції Договору (публічної оферти), що діє на момент використання Користувачем Сервісу.

7.7. Користувач надає Оператору право та свою беззаперечну згоду надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Оператора, Сервіс, та/або послуги або іншу інформацію.

7.8. Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам Договору та домовились про можливість використання документів в електронній формі, які складаються Сторонами при виконанні умов цього Договору, зі застосуванням кваліфікованого електронного підпису повноважних представників Сторін. Жодна із Сторін не вправі заперечувати юридичну силу документу виключно з підстав того, що він має електронну форму.

7.9. Обмін документами здійснюється відповідно до вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

8. Реквізити

Оператор ТОВ «ЧЕКБОКС»

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 10, офіс 212
ЄДРПОУ: 43721744
п/р: UA973077700000026007111120832
Банк: АТ «А-БАНК»
e-mail: [email protected]
Телефон підтримки: 0 800 330 676

Директор А. В. Сухов

Додаток 1 до Публічної оферти про надання доступу до сервісу програмної реєстрації розрахункових операцій «Check by mono»

Тарифи Оператора сервісу програмної реєстрації розрахункових операцій «Check by mono»

Програмний продукт

Вартість з ПДВ

 

1

Ліцензійне надання доступу до сервісу

“Сheck by mono” для користування Онлайн касою

180,00 грн.

 

Правила розрахунку тарифу 

Білінговий день – останній день календарного місяця.

Білінговий період – період (місяць) від білінгового дня поточного місяця до білінгового дня у наступному місяці.

Оплата за користування Сервісом «Check by mono» здійснюється на умовах післяплати. Оплата за поточний місяць користування стягується на підставі Акту наданих послуг з останнього календарного дня поточного місяця до 5-го числа місяця, наступного за місяцем надання послуг.

При підключенні до Сервісу з 1 по 15 число місяця (включно) Користувач сплачує повну місячну вартість доступу до Сервісу на підставі виставленого Акту наданих послуг.

При підключенні до Сервісу з 16 числа і до кінця місяця – користування Онлайн-касою вважається з 1 числа наступного місяця і перший Акт виставляється останнім календарним днем наступного місяця. Доступ сервісу «Check by mono» за період  з 16 числа і до кінця місяця користування вважається тестовим, оплата за цей період не нараховується. 

Кожного місяця у білінговий день Оператор формує для Користувача рахунок на сплату вартості доступу до Сервісу. У рахунок включається:

Оплата за ліцензійне надання доступу до сервісу «Check by mono» для користування Онлайн касою, що були надані впродовж попереднього білінгового періоду відповідно до їх кількості та вартості доступу до Сервісу «Check by mono» для однієї Онлайн каси на один місяць.