Договір-оферта про надання доступу до сервісу програмної реєстрації розрахункових операцій «Checkbox»
від 05.11.2020
Загальні положення

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (оферту) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕКБОКС» (надалі – Оператор) щодо укладення Договору про надання доступу до сервісу програмної реєстрації розрахункових операцій «Checkbox» (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

Відповідно до статей 633, 634, 641-642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в оферті умов надання і порядку оплати доступу до сервісу, фізична особа підприємець або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї оферти, приймає умови Договору (акцепт оферти рівнозначний укладенню договору на умовах, викладених в оферті) в повному обсязі та стає користувачем сервісу програмної реєстрації розрахункових операцій «Checkbox» – https://my.checkbox.in.ua.


1. Терміни та визначення

1.1. Сервіс (Сервіс програмної реєстрації розрахункових операцій «Checkbox») – програмна продукція у вигляді сервісу, яка призначена для автоматизації процесів програмної реєстрації розрахункових операцій і складається з наступних модулів/компонентів:
 • онлайн-сервіс https://my.checkbox.in.ua (Портал), призначений для реєстрації програмних реєстраторів розрахункових операцій (Онлайн каса), внесення даних сертифікатів електронних підписів (Касир), реєстрації об'єктів оподаткування (Торгових точок), перегляду чеків та звітів, ведення довідника товарів, створення фіскальних чеків через веб-інтерфейс та ін.;
 • онлайн-сервіс https://api.checkbox.in.ua (Транзакційний процесінг), призначений для взаємодії із фіскальним сервером контролюючого органу, реалізації публічного веб-сервісу (API), взаємодії із механізмами/утилітами роботи з цифровими підписами та ін.;
 • комп'ютерна програма ЧекбоксКаса, призначена для генерації фіскальних чеків на робочих станціях користувачів;
 • комп'ютерна програма ЧекбоксПідпис, призначена для роботи з цифровими підписами Касирів;
 • мобільний додаток CheckboxApp, призначений для генерації фіскальних чеків на мобільних пристроях користувачів.
1.2. Користувач – юридичні особа або фізична особа-підприємець, яка зареєструвалась у Сервісі за адресою https://my.checkbox.in.ua/auth/registration та має дійсний кваліфікований сертифікат відкритих ключів підпису, виданий кваліфікованим надавачем, відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги". Користувачами Сервісу можуть бути працівники/співробітники Користувача.
1.3. Тариф оператора / Тариф – ціна доступу до Сервісу та правила розрахунку вартості, які формуються виходячи з кількості Онлайн кас, що використовуються Користувачем. Актуальний тариф наведений у Додатку 1 до цього Договору.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є зобов'язання Оператора з надання Користувачу доступу до Сервісу «Checkbox» з правом на використання програмної продукції для програмної реєстрації розрахункових операцій, у відповідності до функціональних можливостей Сервісу, які можуть бути використані Користувачем за умови попередньої оплати. Оператором можуть встановлюватись окремі виключення щодо оплатності доступу до Сервісу, зокрема, безкоштовне використання Сервісу протягом першого місяця користування.

3. Загальні положення

3.1. Оператор має право не розпочинати (припинити) надання доступу до Сервісу у випадку відсутності коштів (оплати) Користувача (за умови відсутності інших підстав для доступу до Сервісу).
3.2. Після заповнення Користувачем всіх розділів реєстраційної форми, Користувач набуває статусу зареєстрованого користувача. За зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми, усі ризики настання негативних наслідків несе Користувач.
3.3. Оператор має право призупинити надання доступу до Сервісу за цим Договором та/або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку у випадках порушення Користувачем зобов'язань та/або гарантій, прийнятих у відповідності з Договором. При цьому здійснена оплата за доступ до Сервісу не повертається Користувачу.
3.4. Оператор має право розірвати Договір в односторонньому порядку і видалити дані Користувача без повідомлення, якщо Користувач протягом 6 (шести) календарних місяців поспіль не скористався Сервісом. При цьому здійснена оплата за доступ до Сервісу не повертається Користувачу.


4. Умови та порядок надання доступу до Сервісу

4.1. Для якісного використання всіх доступних Користувачу функціональних можливостей Сервісу, Користувач зобов'язаний самостійно забезпечувати постійний або сеансовий зв'язок власного технічного обладнання з мережею Інтернет.
4.2. Оператор не обслуговує технічні та програмні засоби Користувача та не відповідає за їх належне функціонування, в тому числі за функціонування фронт-систем, облікових систем, платформ інтернет торгівлі, мережного обладнання як Користувача, так і його провайдера послуг доступу до мережі Інтернет.
4.3. Відповідальним за зміст документів, чеків та звітів, обробка яких забезпечується за допомогою Сервісу, є Користувач.
4.4. Оператор зобов'язується забезпечити Користувачу можливість використовувати оплачений та наданий (нарахований) доступ до Сервісу цілодобово.
4.5. В роботі Сервісу передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування. Перерви в роботі здійснюються в період з 22:00 до 08:00 години. Інформація про призупинення роботи розміщується (оприлюднюється) на сайті https://checkbox.in.ua/ не менше, ніж за одну добу до початку призупинення.
4.6. Оператор може проводити зміну параметрів доступу до онлайн-сервісу та його функціонування відповідно до власної програми розвитку.
4.7. Користувачі зобов'язуються та/або гарантують:

 • не копіювати і не змінювати програмне забезпечення, що входить до складу Сервісу;
 • не створювати програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу;
 • не проникати в програмне забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм;
 • не здійснювати продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо програмного забезпечення та сервісів, наданих Користувачу, а також не здійснювати їхню модифікацію, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них;
 • встановлювати всі оновлення програмного забезпечення Сервісу не пізніше ніж через 3 (три) робочі дні з дати отримання інформації про вихід таких оновлень (надсилається за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів зв'язку або шляхом розміщення оголошення на інформаційному ресурсі https://checkbox.in.ua);
 • до укладання Публічного договору (акцепту оферти) ознайомитися зі змістом та умовами цього Договору, Тарифами оператора, інструкціями з використання Сервісу, політикою конфіденційності тощо, які визначають та деталізують умови та порядок використання Сервісу, розміщеними на сайті Оператора за адресою: https://checkbox.in.ua;
 • пройти процедуру реєстрації. Користувач погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Оператора є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація невірна, неповна або неточна, Оператор має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та відмовити Користувачу в наданні доступу до Сервісу. При цьому здійснена оплата за доступ до Сервісу не повертається Користувачу;
 • по завершенні процесу реєстрації Користувач отримує логін/пароль та інші параметри для доступу до Сервісу, що надає доступ до інформації, яка належить Користувачу. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за всі дії та операції, що будуть здійснені в Сервісі під логіном і паролем Користувача;
 • негайно повідомити Оператора про будь-які випадки неавторизованого (забороненого Користувачем) доступу до Сервісу з логіном і паролем Користувача та/або про будь-яке порушення безпеки, про яке стало відомо Користувачу

5. Вартість доступу до Сервісу

5.1. Детальні правила формування рахунку, розрахунку вартості доступу до Сервісу наведено у Тарифах Оператора (Додаток 1 до цього Договору).
5.2. Оператор має виключне право на власний розсуд змінювати обсяг, перелік та тарифікацію, за умови попередження Користувача про такі зміни за 1 (один) місяць до дати застосування нового Тарифу із зазначенням дати набрання Тарифом чинності. Оператор вважається таким, що належно повідомив Користувача, у разі його повідомлення за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів зв'язку або шляхом розміщення оголошення на інформаційному ресурсі https://checkbox.in.ua
5.3. Акт приймання-передачі виконаних робіт із забезпечення доступу до Сервісу програмної реєстрації операцій «Checkbox» (далі – Акт) складається Оператором після здійснення Користувачем оплати.
5.4. Сторони зобов'язуються підписати Акт протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його надання Оператором. Обмін Актами за цим Договором Сторони здійснюють у електронній формі шляхом направлення документу з цифровим підписом на email Користувача, що був використаний при реєстрації у Сервісі та email Оператора, зазначений у розділі 11 Реквізити.
5.5. У разі, якщо Користувач протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання не підписав Акт та не надав Виконавцю обґрунтовану відмову, вважається, що Оператор надав Користувачу послуги якісно, своєчасно та в повному обсягу, а проект Акту прийнятий Користувачем без зауважень на підставі принципу мовчазної згоди.
5.6. Оплата здійснюється у безготівковій формі (без ПДВ) шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у розділі 11 "Реквізити" або у рахунку, наданому Користувачу, або через сервіс інтернет-еквайрингу, розміщений у відповідному розділі Порталу https://my.checkbox.in.ua
5.7. Пунктом 26¹ підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 ПКУ. Для цілей вказаного пункту до програмної продукції відносяться: результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або сервісів та доступу до них.
5.8. Користувач здійснює акцепт цієї публічної оферти і укладення Договору шляхом або попередньої оплати, або шляхом проходження та завершення процедури реєстрації для отримання доступу до Сервісу.


6. Захист інформації. Персональні дані

6.1. Оператор вживає необхідних заходів для забезпечення захисту інформації Користувача, яка обробляється в Сервісі.
6.2. З метою захисту інформації клієнтів, Оператор вжив заходів для технічного та криптографічного захисту конфіденційної інформації.
6.3. Усі документи, відомості, інформація про користувачів, інші персональні дані, отримані Оператором та пов'язані з Сервісом, обробляються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Сервісу, забезпечення та задоволення потреб та вимог Користувачів Сервісу у повній відповідності до вимог законів України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних», від 05 липня 1994 року № 80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та від 03 вересня 2015 року № 675-VIII «Про електронну комерцію».
6.4. З метою розвитку функціональних можливостей Сервісу, персональні дані Користувача можуть передаватись Оператором третім особам – виключно особам, які знаходяться з Оператором у договірних партнерських відносинах.
6.5. Отримуючи доступ до онлайн-сервісу (продовжуючи використовувати Сервіс) Користувач – суб'єкт персональних даних, надає Оператору ясну та чітку згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних із зазначеною в цій Оферті та Договорі метою, та звільняє Оператора від обов'язку окремо повідомляти про передачу таких персональних даних у описаному вище випадку.


7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
7.2. Оператор несе відповідальність за
:
  • оботу онлайн-сервісу, відповідно до встановлених технічних та якісних параметрів;
  • втрату або пошкодження електронного документа, звіта, чека протягом строку, обумовленого Договором чи регламентуючими роботу Сервісу документами;
  • порушення процесу візуалізації чи конвертації електронного документа, звіта, чека, внаслідок чого інформаційний зміст був відсутній, викривлений або відображений не в повному обсязі, що призвело до хибного сприйняття такого документу Користувачем
  7.3. Оператор не несе відповідальності за:
  • зміст електронних документів, звітів, чеків Користувачів системи тощо;
  • неправомірні дії, вчинені в Сервісі Користувачем;
  • неналежне складання електронного документу, звіту, чеку, який передається з використанням Сервісу;
  • тимчасове зупинення роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (його окремих сервісів), який обслуговує кваліфіковані сертифікати Користувача та/або Оператора, а також його контрагентів, які використовують Сервіс;
  • помилки або перерви в роботі державних інформаційних ресурсів (порталів), що безпосередньо пов'язані з роботою Сервісу;
  • помилки або перерви в роботі Інтернет провайдера Користувача;
  • помилки або перерви в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобів та пристроїв Користувача;
  • інші перешкоди доступу до мережі інтернет, які не залжать від волі Сторін та їх інтернет провайдерів

  8. Обставини непереборної дії

  8.1. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили або випадку.
  8.2. Обставинами непереборної сили є непереборні за даних умов та незалежні від волі Сторін обставини, такі як стихійні лиха (пожежа, буря, повінь, землетрус тощо), епідемії, дії суспільного ворога, хакерські атаки, інші непередбачувані обставини, оголошена та неоголошена війна, військові дії, терористичний акт, блокада, революція, масові заворушення, незаконні дії третіх осіб тощо, за умови, що зазначені обставини вплинули на невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.
  8.3. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це другу Сторону, при цьому виконання зобов'язань за Договором та строк його дії призупиняються до припинення цих обставин.
  8.4. Якщо обставини непереборної сили тривають більше ніж 90 (дев'яносто) календарних днів поспіль, Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням протилежної Сторони не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним компетентним органом (Торгово-Промисловою Палатою України).


  9. Інші умови

  9.1. Сторони погоджуються на обробку, використання та передачу персональних даних своїх представників за цим Договором, в обсязі, необхідному для належного виконання умов цього Договору.
  9.2. Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам Договору та домовились про можливість використання документів в електронній формі, які складаються Сторонами при виконанні умов цього Договору, зі застосуванням кваліфікованого електронного підпису повноважних представників Сторін.
  9.3. Сторони визнають документи, надані в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису чи печатки від однієї Сторони іншій, оригіналами.
  9.4. Обмін документами здійснюється відповідно до вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».
  9.5. Жодна із Сторін не вправі заперечувати юридичну силу документу виключно з підстав того, що він має електронну форму.


  10. Строк дії договору. Заключні положення

  10.1. Договір набуває юридичної сили: для Оператора – з моменту його оприлюднення на інформаційному ресурсі Сервісу, для Користувача – з моменту прийняття його Користувачем, та має необмежений термін дії.
  10.2. Цей Договір може бути розірваний:

  • за ініціативою Оператора – у випадках, передбачених цим Договором, а також у випадку припинення Оператором надання доступу до Сервісу програмної реєстрації операцій «Checkbox» (відкликання публічної пропозиції);
  • за ініціативою Користувача – в будь-який момент шляхом направлення Оператору письмового повідомлення в паперовій формі або електронного повідомлення засобами Сервісу.

  10.3. Припинення Договору не звільняє Сторони від виконання обов'язків, що виникли до дати його припинення.
  10.4. Оператор має право вносити зміни в цей Договір (публічну оферту). Усі внесені зміни будуть доступні у вигляді нової редакції, розміщеної на інформаційному ресурсі Сервісу https://checkbox.in.ua
  10.5. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи онлайн-сервіс в цілому, Користувач підтверджує згоду з новими умовами в редакції Договору (публічної оферти), що діє на момент використання Користувачем Сервісу.
  10.6. Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
  10.7. Користувач надає Оператору право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Оператора, Сервіс, та/або послуги або іншу інформацію.


  11. Реквізити

  Оператор
  ТОВ «ЧЕКБОКС»
  Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 10, офіс 212
  ЄДРПОУ: 43721744
  п/р: UA263052990000026000016231231
  Банк: АТ КБ Приватбанк
  e-mail: info@checkbox.in.ua
  Телефон підтримки: 0 800 330 676
  Телеграм-канал: @checkbox
  Facebook: @checkboxbeta

  Директор А. В. Сухов  Додаток 1
  до Договору-оферти про надання доступу до сервісу «Checkbox» від 05.11.2020
  1* – у разі перевищення ліміту кількості чеків, у рахунок на сплату буде включено додаткову вартість однієї Онлайн каси на один місяць за кожні наступні 3000 чеків (наприклад, 6500 чеків - одна додаткова Онлайн каса, 9500 чеків - дві додаткові Онлайн каси).
  ** – оплата предмету цього договору звільнена від оподаткування ПДВ на підставі п. 261підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України.
  *** – денна вартість застосовується тільки для нових Онлайн кас створених впродовж білінгового періоду і тільки до наступної білінгової дати.

  Правила розрахунку тарифу
  Білінговий день - день реєстрації першої Онлайн каси (наприклад, 20е число місяця)
  Білінговий період - період (місяць) від білінгового дня поточного місяця до білінгового дня у наступному місяці.
  Перший місяць користування Онлайн-касами - перший білінговий період, надається на безоплатній основі.
  Кожного місяця у білінговий день Оператор формує для Користувача рахунок на сплату вартості доступу до Сервісу.
  У рахунок включається:
  1. Передплата вартості доступу до Сервісу на наступний білінговий період, відповідно до кількості активних Онлайн кас Користувача (тих, по яких був сформований хоч один чек у минулому білінговому періоді) та вартості доступу до Сервісу Checkbox для однієї Онлайн каси на один місяць.
  2. Оплата за користування Онлайн касами, що були створені впродовж попереднього білінгового періоду, відповідно до їх кількості, кількості календарних днів з дати їх створення до поточної білінгової дати та вартості доступу до Сервісу Checkbox для однієї Онлайн каси на один день.
  3. При наявності, оплата за перевищення ліміту чеків у попередньому білінговому періоді, відповідно до кількості таких перевищень та вартості доступу до Сервісу Checkbox для однієї Онлайн каси на один місяць.

  *Користувач може здійснити передоплату за 1 - 12 місяців використання Онлайн-каси.